Kallelse extra årsmöte Folk You

 Folk You kallar härmed till extra årsmöte.

Tid: 28/7 kl. 18.30 – 19.30.

Plats: Digitalt, Zoom. Länk för möte utkommer senast två veckor innan mötet.

Anledningen är att vi vid ordinarie årsmöte inte hade en fullständig ekonomisk revision, och bordlade därför nedanstående punkter till ett extra årsmöte.

Anmälan: Maila till Nisse Blomster på ordforande@folkyou.se

§9 – Ekonomisk redovisning, revisionsberättselse samt fastställande av balansräkning

§10 – Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

§18 – Val av valberedning.

 Se ordinarie årsmötets protokoll för detaljer. Den och alla övriga handlingar för det extra årsmötet finns att läsa om i på denna länk:
https://drive.google.com/drive/folders/1Pd5SFcrN006nMrFk4vUxnO5QyWOsYfcM?usp=sharing

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE blir således:

1.     Årsmötets öppnande

2.     Val av mötesordförande och mötessekreterare

3.     Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

4.     Fastställande av dagordning

5.     Adjungeringar

6.     Fastställande av röstlängd

7.     Årsmötets behöriga utlysande

8.     Ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt fastställande av balansräkning

9.   Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

10.   Val av valberedning

11.   Mötets avslutande 

Translate